Opintotuki

Opintotukea voidaan myöntää ammattikorkeakouluun hyväksytylle, päätoimisesti opiskelevalle ja taloudellisen tuen tarpeessa olevalle opiskelijalle. Opintotuki muodostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Opiskelijat kuuluvat myös yleisen asumistuen piiriin.

Opintotuen ja yleisen asumistuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela eli kansaneläkelaitos. Kela ei lähetä erillistä muistutusta opintotuen ja yleisen asumistuen hakemisesta. Tukia haetaan sähköisesti Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi tai Kelan toimipisteestä saatavilla lomakkeilla (opintotuki: lomake OT 2, yleinen asumistuki: lomake AT 1). Huomaathan, että opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien. Yleistä asumistukea voi hakea takautuvasti enintään yhden kuukauden verran.

Opintotuki myönnetään opintojen alussa yleensä koko norminmukaiselle opiskeluajalle. Lukuvuosittainen tukiaika on syyskuusta toukokuuhun. Norminmukaisen opiskeluajan ylittävälle ajalle sekä kesäajalle opintotuki on haettava erikseen. Opintolainan valtiontakaus myönnetään ilman erillistä hakemusta opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle. Lainantakauksesta ei voi kieltäytyä, mutta se ei vielä sido nostamaan lainaa, vaan voit itse päättää, nostatko lainaa ja miten paljon lainaa käytät.

Opintotukea saavan opiskelijan muistilista:

Seuraa, etteivät omat tulosi ylitä opintotuen vuositulorajaa. Voit korottaa vuositulorajaa perumalla tai palauttamalla opintotukea. Jo maksetun tuen palautus tulee tehdä seuraavan kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä. Jos et ole palauttanut tulorajat ylittävää tukea ajoissa, Kela perii liikaa maksetun tuen takaisin 7,5%:lla korotettuna, etkä saa takaisinperittyjä tukikuukausia uudelleen käytettäviksi. Voit selvittää omien tulojesi vaikutusta Kelan laskurilla www.kela.fi/laskurit.

Sinun on edistyttävä opinnoissasi riittävästi, jotta tuen maksamista voidaan jatkaa. Opintojen katsotaan edistyneen riittävästi, jos sinulla on opintosuorituksia lukuvuoden aikana (1.8.-31.7.) keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Lisäksi on huomioitava, että myös vähimmäisvaatimus täyttyy; joka lukuvuosi on suoritettava vähintään 20 opintopistettä, jos nostat yhdenkään opintotukikuukauden kyseisenä lukuvuonna. Opintojen edistyminen tarkistetaan syksyisin toteutettavassa edistymisen seurannassa.

Tarkista ja seuraa jäljellä olevien opintotukikuukausiesi määrä Kelan asiointipalvelusta. Kannattaa ennakoida opintotuen käyttöä ja laskea miten tukikuukautesi riittävät valmistumiseesi saakka, jos aiot nostaa tukea myös kesäaikana tai jos näyttää siltä, ettet valmistu norminmukaisessa opiskeluajassa. Jos olet aikaisemmin keskeyttänyt korkeakouluopinnot valmistumatta, huomioithan, että aikaisemmin käyttämäsi tukikuukaudet vähennetään nykyisen tutkintosi enimmäistukiajasta.

Ilmoita Kelalle kaikista opintotukeen tai yleiseen asumistukeen vaikuttavista olosuhdemuutoksista (muutat toiseen asuntoon, ruokakunnan koko muuttuu, vuokran suuruus muuttuu, jne.) Kelan asiointipalvelussa, opintotuen muutosilmoituslomakkeella (OT 15) tai yleisen asumistuen hakemuslomakkeella (AT 1).

Jos sairastut kesken opintojen (kesto vähintään 2kk tai ei tietoa kestosta), sinun kannattaa hakea sairauspäivärahaa sairausajalta. Varsinkaan korkeakouluopiskelijan ei kannata kuluttaa opintotukikuukausia silloin, kun opinnot eivät edisty. Opintotukea ei tarvitse lakkauttaa ennen sairauspäivärahan hakemista. Myös sairauspäivärahalla voi opiskella vähäisissä määrin.

Lisätietoja
Kelan www-sivut: www.kela.fi/opiskelijat
Opiskelijoiden palvelunumero arkisin klo 8 - 16: 020 692 209
Opintotuki Facebookissa: www.facebook.com/opintotuki
Kysy opintotuesta verkossa: www.kela.fi/kysy-kelasta
Oamkin opinto-oppaan opintotukisivut